Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

Kurz Krajina euroregionů na Jesenicku

Zimní část kurzu Jihočeské unverzity v Českých Budějovicích Krajina euroregionů (KA3 - KBE/018), která proběhla 19. – 23. 2. 2014 navazovala na podzimní kurz a cílem bylo srovnat oblast z hlediska fyzicko-geografických podmínek, turismu a života místních obyvatel mimo hlavní sezónu. Kurz tedy doplňoval a rozvíjel témata z podzimní části, navíc byl kurz doplněn o nová témata.

Číst dál: Kurz Krajina euroregionů na...

Setkání účastníků projektu Stínování manažerů, Reunion 2014

V prostorách kavárny Langhans proběhlo 26. února 2014 setkání účastníků projektu Stínování manažerů. Setkání se zúčastnily všechny zainteresované strany, tedy jak manažeři, tak absolventi i budoucí stíni. V rámci diskuse tak mohli všichni sdílet své podněty k projektu i mimo něj. 

Číst dál: Setkání účastníků projektu...

Devět nových vydání akademického časopisu Envigogika podpořeno z projektu MOSUR

V rámci projektu MOSUR bylo v uplynulých dvou letech publikováno celkem devět zvláštních vydání odborného recenzovaného časopisu Envigogika v českém a anglickém jazyce. Časopis Envigogika vydává Centrum pro otázky životního prostředí  a zaměřuje se na původní vědecké práce a další informativní články z oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO).

Číst dál: Devět nových vydání...

Vytváření článků v Enviwiki v rámci projektu MOSUR

Mezi jednotlivými složkami v rámci projektu MOSUR figuroval také další rozvoj nosné platformy pro environmentální vzdělávání vedoucí k udržitelnému rozvoji - Enviwiki. Jedná se o vzdělávací encyklopedii fungující na bázi Mediawiki softwaru. Tato aktivita byla do projektu MOSUR zařazena - kromě své dlouhodobé využitelnosti napříč obory a stupni vzdělání - především proto, že se jedná o interaktivní nástroj, v rámci jehož fungování se čtenáři článků mohou stát jejich autory. Tato možnost je přínosná především pro studenty různých vysokých škol, kteří si tvorbou a úpravou článků, popř. diskuzemi o jejich konkrétních aspektech, osvojují a rozšiřují své znalosti o daných problematikách. Jejich aktivita pak přispívá k dalšímu vytváření transdiciplinárních sítí v rámci online - ale i offline - prostředí.

Číst dál: Vytváření článků v Enviwiki...

Praxe studentů Ekonomické fakulty na Vysoké škole báňské – Technické univerzity Ostrava v prostředí komerční firmy

Možnost spolupráce na projektu profilovaném zaměřením a zkušenostmi komerční firmy se setkala se značným zájmem na vybraném akademickém pracovišti, kterým je Katedra regionální a environmentální ekonomiky Ekonomické fakulty na Vysoké škole báňské – Technické univerzity Ostrava. Do projektu se přihlásili prakticky všichni pracovníci katedry, včetně vědeckých, dále interní doktorandi a také vybraní studenti.

Číst dál: Praxe studentů Ekonomické...

Semináře k evaluaci trvalé udržitelnosti v ČR

koCílem setkání k hodnocení udržitelnosti v ČR bylo propojit síť zájemců o nové přístupy v hodnocení trvalé udržitelnosti v ekonomických souvislostech a to jak z akademické, tak neziskové, státní i soukromé sféry. První seminář se konal v lednu 2013 v příjemném prostředí ekocentra Sluňákov u Olomouce a zúčastnilo se jej přes 40 zájemců. Jeho hostem byl Saamah Abdallah, analytik londýnského think tanku New Economics Foudation (NEF). Druhý seminář je plánován na konec ledna 2014 v konferenčním sálu Nadace Partnerství v Brně. Zahraničním hostem bude David Korowicz, člen irského think tanku Feasta (The Foundation for the Economics of Sustainability).

Číst dál: Semináře k evaluaci trvalé...

Účast na tematických konferencích a workshopech (MUNI)

V rámci projektu se uskutečnily čtyři výjezdy pedagogických pracovníků a doktorských studentů Masarykovy univerzity na konference a workshopy tematicky zaměřené na ekologickou ekonomii a politickou ekologii. Přínosem zahraničních výjezdů je prohloubení odborného zázemí v oblasti ekologické ekonomie a politické ekologie, napojení na další sítě zabývající se ekologickou ekonomií v Evropě včetně navázání nových osobních kontaktů s výzkumníky ze Španělska, Rakouska, Velké Británie, Polska a dalších zemí. Došlo také k rozšíření a definování programu dlouhodobé spolupráce v oblasti výměn studentů i pedagogických pracovníků mezi Universitat Autonóma de Barcelona a Katedrou environmentálních studií MU.

Číst dál: Účast na tematických...

Interaktivní semináře se studenty: Local Economic Alternatives and Systems

Dan KeechV rámci rozvíjení dlouhodobé spolupráce s Local Food Links (Bridport, West Dorset, Velká Británi) proběhl na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v podzimním semestru 2011, 2012 a 2013 týdenní interaktivní seminář pod vedením zahraničních odborníků Tima Crabtree a Daniela Keeche.  Tématem kurzů bylo sociální podnikání a implementace ekonomicko-organizačních struktur, které zkracují vzdálenost mezi producenty a spotřebiteli potravin. Semináře proběhly v anglickém jazyce a byly otevřeny všem studentům Masarykovy univerzity.

Číst dál: Interaktivní semináře se...

Konference o etickém finančnictví …aby peníze dávaly smysl

final logo smallV polovině září proběhla v Brně první konference na téma etického finančnictví v České republice. Akce s podtitulem  …aby peníze dávaly smysl se uskutečnila na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity ve čtvrtek a pátek 12. a 13. září 2013.

Cílem konference bylo nastartovat proces vedoucí ke vzniku finanční instituce, která by umožňovala lidem v České republice nakládat se svými finančními prostředky eticky, společensky a environmentálně udržitelně. Konference přivedla do Česka vybrané představitele etických bank ze zahraničí s jejich inspirací a zkušenostmi. Zároveň se konference zúčastnilo na 70 domácích odborníků a jednotlivců (z akademické, neziskové, státní i soukromé sféry), kterým není lhostejné, jaký vliv mají koncentrované peníze bank na budoucnost naší země.

Číst dál: Konference o etickém...

Semináře otevřený prostor/open space

logo open space 13V rámci projektu proběhly tři semináře typu Otevřený prostor, které nabídly platformu pro diskuzi ekologicky-ekonomicko-sociálních témat a umožnily inspirativní setkání účastníků z akademické sféry, neziskových organizací i veřejné správy. Každého semináře se zúčastnil i zahraniční host, který přispěl k danému tématu teoretickými a praktickými znalostmi a umožnil jej reflektovat i v rámci jiných, než českých kulturních a legislativních podmínek.

Číst dál: Semináře otevřený...

Stáž vědeckých pracovníků Masarykovy univerzity na Univesitat Autonóma de Barcelona

Dlouhodobé stáže na výzkumném pracovišti na Universitat Autonóma de Barcelona se zaměřením na mezioborový výzkum a výuku ve sféře ekologické ekonomie (Institute for Environmental Science and Technology  - ICTA) se v rámci projektu zúčastnily dvě odborné pracovnice Katedry environmentálních studií Masarykovy univerzity. Díky stáži došlo k prohloubení výukových a odborných vazeb mezi zmíněnými institucemi, které zahrnují například vzájemné výměny studentů a učitelů či zapojení do činnosti výzkumné skupiny Research and Degrowth.

Číst dál: Stáž vědeckých pracovníků...

Webová burza výzkumných témat pro bakalářské či magisterské práce

Portál Vědavakci.cz je webovou burzou výzkumných témat, která vytváří společný prostor pro sdílení nabídek prakticky zaměřených aplikovaných výzkumů a poptávek po nich. V rámci propagace portálu byla realizována řada dílčích aktivit. Proběhlo více než 30 individuálních návštěv na vysokých školách po celé České republice (např. Praha, Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Liberec, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Ústí nad Labem). Vybrané vysoké školy byly rovněž osloveny prostřednictvím emailu, přičemž vybraní prorektoři a proděkani relevantních fakult byli osloveni emailem přímo. Portál byl rovněž představen prostřednictvím posterové prezentace na Zoologických dnech Brno 2013. Abstrakt byl uveřejněn ve sborníku abstraktů z této konference (http://zoo.ivb.cz/doc/sborniky/sbornik_2013.pdf).

Číst dál: Webová burza výzkumných...

Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf