Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

Stáž pedagogů na Univerzitě v Grazu

Graz internshipZahraniční stáže na Univerzitě Grazu se zúčastnili tři kolegové z UJEP a jeden doprovod z COŽP, 19.3.–26.3.2014:

Jana Dlouhá, Roman Kroufek, Kateřina Marková, Martin Neruda

Středa, 19.3.

První den stáže byl ve svém úvodu věnován seznámení s prostředím University of Graz a průvodcem, Ph.D. studentem Jonasem Meyerem. Od 9.00 do 16.00 jsme se zúčastnili praktického kurzu “Sustainable Regional Development”. Ten je určený studentům magisterských oborů a vede jej prof. Friedrich M. Zimmerman. V dopoledním bloku jsme vyslechli prezentaci studenta - stážisty z Velké Británie na téma “Regional Developmnet in the UK”, dále vystoupení účastnic stáže, dr. Markové (Sustainable Spatial Development in the Czech Republic) a dr. Dlouhé (Regional sustainability case studies). Vystoupení byla studenty přijata kladně a vyprovokavala zajímavou diskuzi.

V rámci odpoledního bloku jsme nejprve absolvovali velmi kvalitní vystoupení prof. Zimmermana “Basic of Project Management”, které bylo primárně určeno studentům kurzu, kteří v jeho rámci připravují návrh vlastního projektu. Prof. Zimmerman měl řadu zajímavých postřehů a tipů, které nám umožnili na problematiku pohlédnout z různých úhlů. Poté následovala praktická aktivita – Science Café - v rámci které jsme společně se studenty hledali odpovědi na otázku: How to measure knowledge generated by region? Šlo o zajímavou aktivitu, která je aplikovatelná při nižších počtech aktivních účastníků (v kurzu je zapsáno 6 studentů). Téma aktivity bylo zvoleno ve shodě s tématem Ph. D. projektu Jonase Meyera a dle jeho slov mu “pomohlo odpovědět na některé otázky”.

Čtvrtek, 20.3.

Čtvrtek byl prvním exkursním dnem. Cílem byl nejmladší rakouský národní park - “Gesause”. Do jeho vzniku a vybraných aktivit, které v něm probíhají, nás zasvětil projektový manažer Mgr. David Osebik. Některé z představených projektů a aktivit byly velmi neotřelé a zajímavé, jejich implementace do českých podmínek není nereálná. Informace o způsobu, jakým se v rámci národního parku realizuje environmentální výchova, dodala Petra Sterl. Po vystoupení kolegů z národního parku následovala krátká diskuze, ze které vzešly zajímavé návrhy na možnou budoucí spolupráci.

Odpoledne následovala krátká terénní exkurse pod vedením odborného pracovníka Národního parku. Ten nás seznámil především s jedním z výstupů projektu, který byl financován v rámci programu Life. Výstupem byl revitalizační program Johansbach, zaměřený na revitalizaci říčních koryt. Téma bylo představeno velmi názorně a zajímavě. V průběhu terréní exkurze byla diskutována také další témata, související s regionálním rozvojem a ochranou přírody. Celý pobyt v národním parku Gesause byl hodnocen jako velmi přínosný a zajímavý.

V podvečerních hodinách proběhla na půdě Katedry geografie v rámci Geo-Kolloquia kladně přijatá přednáška dr. Nerudy na téma teorie a konkrétních příkladů revitalizace vodních toků ve vybraných zemích Evropy.

Pátek, 21.3.

Celý pátek jsme strávili na venkově, východně Grazu. Exkurse byla zaměřená na Energy management konkrétního venkovského regionu Kulmland, který by mohl sloužit jako příklad dobré praxe regionálního rozvoje.

V úvodu jsme vyslechli zasvěcující presentaci Heidrun Kogler, která nám byla po zbytek dne průvodkyní. Devítitisícový region Kulmland je jedním ze 160 rakouských “Climate & energy model regions”. Heidrun presentovala využití sluneční energie a energie biomasy na konkrétních příkladech, za aktivního zapojení občanů. Velmi zajímavý byl model Participation Fotovoltaic Plant, ve které je možné za rozumný obnos investovat do části fotovoltaické elektrárny, jejíž výnosy se v současnosti pohybují na hranici 3,75%.

Na přednášku navázala exkurse do regionu, kdy nám byl nejprve presentován model jednoduché dobíjecí stanice pro elektrické dopravní prostředky, dotované blízkým penzionem. Poté jsme navštívili solární elektrárnu, kde jsme měli možnost diskutovat s majitelem. Kromě technických záležitostí proběhlo také vzájemné srovnání vnímání fotovoltaiky obyvateli Rakouska a Česka. Součástí návštěvy této elektrárny bylo také seznámení s představitelem místní umělecké komunity, který presentoval zajímavý model sepjetí umělců s regionem.

Jako další jsme navštívili spalovnu biomasy, která zásobuje část regionu teplem a teplou vodou. Zasvěceně nás provedl pověřený pracovník, který nás seznámil s celým procesem zpracování wooden chips a také postoji, které k podobnému provozu mají místní obyvatelé. Bonusem byla možnost zakusit jízdu elektromobilem z devadesátých let dvacátého století.

Poslední zastávkou v nabitém dni byla rodinná farma, na které proběhl stylový pozdní oběd, skládající se pouze z pochutin, vyprodukovaných v tomto kraji. Součástí byla také diskuze všech zúčastněných nad zjištěními z tohoto plodného dne.

Vikend, 22.3. & 23.3.

Víkend byl z velké části věnován seznámení s městem Graz, jeho bohatou historií i pestrou současností. V rámci společných i individuálních exkursí bylo navštíveno především dech beroucí staré město, v rámci kterého jsme mohli obdivovat řadu unikátních historických památek. Byl také zdolán pahorek v centru Grazu, na jehož vrcholu se nachází rozsáhlá parková úprava s několika historickými památkami.

Další zajímavou destinací byla botanická zahrada, náležící k University of Graz. Zahrada je presentována jak lokální, v této roční době ještě neviděnou, flórou, tak sbírkami tropických a subtropických rostlin v rozsáhlých sklenících, které jsou sami o sobě architektonickou zajímavostí. Součástí víkendů také bylo zpracování materiálů z první části a nabrání sil pro druhou část stáže.Graz internship2

Pondělí, 24. 3.

Pondělí jsme strávili přímo ve městě, rozděleni na dvě samostatné jednotky. Dr. Neruda absolvoval v 10.00 schůzku s prof. Steffenem Birkem, hydrogeologem, Institut für Erdwissenschaften, Karl-Franzens-Universität Graz. V rámci diskuze se seznámil s jejich experimentálním povodím v křídové oblasti a s jejich modelováním povrchového a podzemního odtoku. Na oplátku rakouskému kolegovi ukázal výpočty s umělými neuronovými sítěmi na povodí Smědé, předpověď povodní na základě srážko-odtokového vztahu. Uvedenou problematiku dále diskutoval s Dr. Thomasem Wagnerem a Cyrilem Mayaudem. Vyměnili si poslední publikace a domluvili se na další spolupráci.

Ve stejném čase se zbytek stážistů věnoval seznamování s KinderUniGraz, tedy dětskou univerzitou, přidruženou k University of Graz. Kinder Uni je v mnoha aspektech podobná Teenage University na UJEP, přesto jsme v diskuzi s jejím vedením zjistili některé zajímavé rozdíly. Ten nejviditelnější je v množství absolventů, ročně to dělá 2000 dětí do 13 let. Také systém financování je odlišný, je multizdrojový s výrazným přispěním rakouského ministerstva školství. Dalším zdrojem jsou finance od všech univerzit v regionu. V projetku Kinder Uni totiž participuje 8 universit, jejíž profesoři se zdarma účastní výuky.

Po plodné diskuzi na Kinder Uni jsme se přesunuli na předměstí Grazu, kde v jsme v rámci exkurse na nově rozvíjené oblasti diskutovali s odborníky odpovědnými za mediaci vztahů mezi městem, obyvateli a soukromým investorem. Součástí exkurse byla také prohlídka nově budovaných energeticky zcela soběstačných bytových domů, které nás velmi zaujaly.

Úterý, 25. 3.

Úterý bylo pro Romana Kroufka a Kateřinu Markovou dnem pracovním, jeho podstatnou část jsme strávili v kancelářích RCE. Zde jsme vyřizovali běžnou pracovní agendu a průběžně diskutovali s kolegy specifika provozu RCE.

Martin Neruda se v té době účastnil mezinárodní konference “Breaking fresh ground in protecting Alpine Environments– Flood Risk Management Plans”, které na University of Graz probíhala 25. - 26. 3. Hlavními řečníky konference byli Mark Adamson (The EU '‘Floods'’Directive -–Progress and Challenges ), Rudolf Hornich (Specific problems regarding flood risk management in alpine catchment areas) a Clemens Neuhold (Links between the Floods Directive and Water Framework). Po obědě následovalo dalších osm přednášek na konkrétní témata. Prakticky každá přednáška vyvolala zajímavou diskuzi.

Středa, 26. 3.

Poslední den stáže strávil Martin Neruda na exkursi, pořádané v rámci výše zmíněné konference. Exkurse s tématem Flood Risk Management in the City of Graz byla velmi zajímavá a umožnila dále rozvinout témata, řešená předchozí konferenční den.

Zbylí dva stážisté věnovali středu účasti na dalším ze seminářů “Sustainable Regional Development” profesora Zimmermana. V rámci semináře studenti nejprve presentovali postup na svém seminárním projektu, který věnují teoretickým možnostem udržitelného rozvoje konkrétního venkovského regionu.

Poté se svým příspěvkem vystoupil další z hostů semináře, maďarský geograf dr. János Csapó. Tento zaměstnanec University in Pécs nás ve své první přednášce The theoretical background of rurar areas seznámil s teoretickým pozadím problematiky agroturistického rozvoje v Maďarsku. Na tento teoretický rámec navázal zajímavými příklady z jihozápadního Maďarska. Po dvouhodinové přednášce následovala intenzivní diskuze, která umožnila vpravdě mezinárodní pohled na problematiku, na přednášce byly totiž zastoupeny Česká republika, Maďarsko, Rakousko, Německo a Velká Británie.

Příjemnou tečkou za celým pobytem pak byl pozdní oběd s kolegy z RCE a britským stážistou.

Celou stáž hodnotí její účastníci jako extrémně vydařenou a velmi přínosnou. Významnou zásluhu na jejím úspěchu měl náš průvodce Jonas Meyer, který její přípravě i realizaci věnoval mnoho úsilí.

Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf