Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

Studijní návštěva v Chorvatsku: začlenění udržitelnosti do osnov

IMG 7512Celkem devět osob zastupujících různé úrovně školství od středních škol až po vládní agentury a výzkumné ústavy včetně zaměstnance z COŽP se zúčastnili studijní návštěvy v Chorvatsku, aby zde prodiskutovali situaci ohledně environmentálního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj v různých evropských zemích a vzájemně se inspirovali praktickými příklady z praxe.

 

Číst dál: Studijní návštěva v...

Stáž na University of Helsinki

Dr Jan Činčera z Technické univerzity Liberec absoloval 14-denní stáž na University of Helsinki v rámci  MOSURu. Hlavním cílem stáže bylo seznámit se s týmem na University of Helsinki, zabývající se vysokoškolskou pedagogikou (Centre for Research and Development of Higher Education (YTY), Faculty of Behavioural Sciences, ředitelkou ústavu je prof. Sari Lindblom-Ylänne). V průběhu pobytu na univerzitě proběhlo několik konzultací s pracovním týmem.

Číst dál: Stáž na University of Helsinki

Odborný seminář "Mokřady a zemědělství"

Ve dnech 19. – 20.9. 2013 proběhl odborný seminář "Mokřady a zemědělství" v aule Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity, Lednice. Pořádal jej Český národní komitét pro program UNESCO Člověk a biosféra a Ministerstvo životního prostředí. Prezentace byly zaměřeny na problematiku mokřadů v zemědělské krajině, věnovaly se  praktickým poznatkům v oblasti zakládání a využití mokřadů v zemědělské krajině a představily vzájemné interakce mokřadů a zemědělství. Exkurze druhý den vedla ke konkrétním příkladům v okolí obce Šardice.

Cílem bylo prohloubit spolupráci mezi rezorty zemědělství a životního prostředí a hledat způsoby lepšího začlenění mokřadů do zemědělské krajiny a rozumného využítí jejich multifunkčního potenciálu.

Seminář byl určen zejména zemědělcům, vlastníkům zemědělské půdy, pracovníkům v ochraně přírody a životního prostředí, výzkumným pracovníkům v oblasti zemědělské výroby a ochrany vod a půd, zemědělským poradcům, vodohospodářům a studentům zemědělských a přírodovědeckých oborů.

Na program byla dne 20.9. zařazena exkurze zaměřená na ukázky obnovy a fungování mokřadů v zemědělské krajině.

Kurz strategického plánování v lesích

V rámci zimního semestru akademického roku 2011/2012 na JČU proběhl kurz Strategic Planning in Forestry and Nature Conservation poprvé v podzimním termínu. Kurzu se zúčastnilo 6 studentů magisterského a doktorského studia PřF JU. Kurz byl rozdělen do tří částí. V úvodní části se posluchači kurzu seznámili s teoretickými principy strategického plánování, typy strategických plánovacích dokumentací v lesnictví a ochraně přírodě, a postupy hodnocení koncepcí. O konkrétní zkušenosti z hodnocení SEA se s nimi podělil RNDr. Ondřej Bílek – autorizovaný posuzovatel. Po teoretické přípravě následovala v termínu 16.-22.10.2011 týdenní terénní exkurze do NP Šumava a NP Bavorský les, která proběhla společně s holandskými studenty z University Wagenningen. Čeští student se zapojili do týmové práce ve skupinách, v rámci kterých byly plně využity jejich osobní znalosti šumavských reálií. Po ukončení společné exkurze zůstali v internetovém kontaktu s holandskými studenty a plně se zapojili do přípravy posterů přezentujících výstupy jednotlivých pracovních skupin. Koncem listopadu jsme provedli společné vyhodnocení zkušeností z terénní exkurze

V rámci zimního semestru akademického roku 2012/2013 se zúčastnili 2 studenti magisterského a 1 student doktorského studia PřF JU. 

Exkurze Krajina euroregionů

Na začátku podzimního semestru 2013 (30.9 – 5.10) proběhl kurz Krajina euroregionů (KBE/018) v oblasti Rychlebských hor, Žulovské pahorkatiny, polského Klodska a Stolových hor. Cílem kurzu je uvědomit si různé vlivy (přírodní, kulturní, historické, ekonomické), které působí na krajinu a vnímat je ve vzájemných souvislostech.

Číst dál: Exkurze Krajina euroregionů

Zahraniční stáže pedagogů v Lüneburgu

KroufekTým tvořený Janem Činčerou (Technická univerzita v Liberci, Masarykova univerzita Brno) a Romanem Kroufkem (UJEP) navštívil ve dnech 7. – 18. 10. 2013 v rámci projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 – „Mezioborová síť spolupráce pro policy development v oblasti udržitelného rozvoje“ Leuphana University v Lüneburgu.

Cílem stáže bylo zejména seznámit se s pracovníky univerzity z center INFU (Institute for environmental communication) a INFIS (Institute for integrative studies), v rámci možností pak navštívit místní centra environmentálního vzdělávání, výchovy a interpretace.

Číst dál: Zahraniční stáže pedagogů v...

Setkání účastníků projektu Stínování manažerů, REUNION 2013

Stinovani 1Setkání absolventů projektu Stínování manažerů s budoucími účastníky projektu proběhlo 18. února 2013 v prostorách HUB Praha. Reunion přišli obohatit nejen studenti, ale také manažeři se zkušenostmi s projektem. Tyto zkušenosti si na druhé straně vyslechli budoucí stínové, ale také potenciální zájemci o účast v projektu.

Tiskovou zprávu naleznete zde (pdf).

Zpravodaj Oborové platformy Zeleného kruhu rozšířen díky MOSURu

Zpravodaj Oborové platformy zeleného kruhu je specifický elektronický měsíčník určený zejména pracovníkům neziskových nevládních organizací zaměřených na ochranu životního prostředí a příznivcům ekologického neziskového sektoru, ať už z řad pracovníků akademických nebo pracovníků veřejné správy. V průběhu projektu byl  Zpravodaj inovován.  První číslo Zpravodaje v ramci MOSURu vyšlo v posledním týdnu května 2011. Celkem 17 čísel Zpravodaje vyšlo v průběhu projektu, z toho dvě dvojčísla.

Číst dál: Zpravodaj Oborové platformy...

Zelené úřadování: Konzultace pro členy sítě MOSURu

P1010212V rámci setkání členů sítě dne 12. 2. 2013 v Centru Veronica Hostětín proběhla vstupní odborná přednáška o Zeleném úřadování obecně, proběhly rovněž individuální domluvy o návštěvách pracovišť členů sítě.

Během monitorovacího období (v dubnu) probíhala průběžná podpora pracoviště Centra pro otázky životního prostředí (Univerzita Karlova) k zavádění environmentálně šetrného provozu v instituci – příprava, telefonické konzultace, osobní návštěva, fotografie, příprava tištěného dokumentu, který shrnuje všechna doporučení.

Číst dál: Zelené úřadování: Konzultace...

Mezioborová konference Udržitelná energie a krajina téma: biouhel a ochrana klimatu

P1010264Konference se uskutečnila 13.-14. února 2013 v Hostětíně. Tématem konference byla produkce a využívání biouhlu. Tak nazýváme biomasu zuhelnatělou za účelem aplikace do půd. Není to popel, oxidy či uhličitany kovů zbylé po úplném spálení biomasy, ale černý materiál tvořený zejména velmi porézní uhlíkovou kostrou, vzniklou z biomasy za teplot nad tři sta stupňů při omezeném až nulovém dodávání kyslíku. Kousky uhlu dostatečné velikosti se odedávna používají jako dřevěné uhlí. Tvorbou a aplikací biouhlu lze nejen velmi zlepšit vlastnosti půd, ale též bezpečně uložit obrovská množství uhlíku, zachyceného předtím fotosyntézou z ovzduší.

Číst dál: Mezioborová konference...

Konference Udržitelná energie a krajina

Byla realizována první ze dvou konferencí - Mezioborová konference Udržitelná energie a krajina, která se uskutečnila ve dnech 17. - 18. 4. 2012. Dvoudenní konference obsahovala vstupní referáty, konferenční příspěvky a expertní vstupy účastníků z řad současných i budoucích krajinářů, zemědělců, lesníků, urbanistů, biologů, klimatologů, energetiků, techniků, ekonomů, i sociologů. Konferenci doprovázel tematický workshop a dvě odborné exkurze. Mezioborové setkání přispělo k výměně pohledů, ale zejména k podpoře spolupráce mezi současnými i budoucími odborníky různých směrů – krajináři, zemědělci, lesníky, urbanisty, biology, klimatology, energetiky, techniky, ekonomy, sociology...

Číst dál: Konference Udržitelná...

Studenti a studentky fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity absolvovali semestrální stáže ve Veronice

IMG 5056Šest studentů a studentek z Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity absolvovali semestrální stáž v Ekologickém institutu Veronica. Studenti a studentky byli v rámci stáže seznámeni s praktickými aspekty práce v environmentální neziskové organizaci. Stáž byla koncipována a realizována v několika tematických oblastech tak, aby byl student komplexně proškolen a to jak v praktické, tak teoretické rovině.

Číst dál: Studenti a studentky fakulty...

Celosvětový Summit o udržitelném rozvoji skončil - co to pro nás znamená?

V pátek 22. 6. 2012 v brazilském Rio de Janeiro skončilo největší setkání světových politiků, které mělo dát impulz pro další udržitelný vývoj planety. Velký význam mělo zapojení všech tzv. významných společenských skupin (tzv. Major Groups), mezi něž patří vědecká a technická komunita, nevládní organizace,...

Rekapitulaci závěrů Summitu a jeho přínosu najdete zde.

Číst dál: Celosvětový Summit o...

Rio+20 - veřejná debata: I. část. Nevládní organizace a vzdělávací instituce

EVVO tvoří dnes ucelený systém: je rozpracováno do souboru strategií a konkrétních opatření na úrovni státní správy; nových cílů a přístupů, odpovídajících metodik a evaluačních nástrojů určených pro vzdělavatele. Význam environmentálního vzdělání je zdůvodněn ve Státní politice životního prostředí České republiky...

Číst dál: Rio+20 - veřejná debata: I....

Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf