Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

Centrum pro otázky životního prostředí UK

 

Lo-kniha_mala

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze (COŽP UK) je koordinátorem projektu. S cílovou skupinu tohoto projektu, tedy s vyskoškolskými studenty a pedagogy, úzce spolupracuje již od svého založení v roce 1992. COŽP UK dále získává, zpracovává a zprostředkovává informace týkající se udržitelného rozvoje, iniciuje vznik studijních programů, oborů a předmětů, napomáhá jejich akreditaci. Cetnrum pro otázky životního prostředí navazuje kontakty s odborníky v příslušných oborech a spolupracuje také se zahraničními institucemi. Výsledky své činnosti se snaží zprostředkovat nejen odborníkům, ale také široké veřejnosti.

Číst dál: Centrum pro otázky životního...

Business Leaders Forum

blf_logoBusiness Leaders Forum (BLF) je nezisková organizace, sdružující firemní subjekty. Prosazuje koncept společenské odpovědnosti v celé ČR a má odborné napojení/partnerství se CSR Europe a International Business Leaders Forum (IBLF), které operují mezinárodně se zaměřením na CSR a udržitelný rozvoj. Koncept společenské odpovědnosti chápou jako nástroj řízení k dosažení udržitelného rozvoje. BLF má zkušenosti se zapojováním jak podnikatelského sektoru, tak i akademické sféry či státní správy a samosprávy.

Číst dál: Business Leaders Forum

CzechGlobe

czechglobeCentrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., dále jen CzechGlobe, je špičkové vědecké pracoviště Akademie věd České republiky, které prostřednictvím nejmodernějších vědeckých metod a technik zkoumá projevy a dopady globální změny klimatu.

Z poznatků CzechGlobe čerpá důležité informace pro řízení země vláda České republiky, dále Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství, Český hydrometeorologický ústav, Lesy České republiky a další významné státní instituce.

Číst dál: CzechGlobe

Zelený kruh

zkCílem předkládaného projektu je posílení kontaktů, vznik sítě spolupráce mezi oborovými platformami udržitelného rozvoje, zapojení různých subjektů (VŠ, NNO, veřejné správy atd.) do odborného dialogu směřujícího ke zvýšení schopnosti formulace politik UR na různých úrovních. Zelený kruh je jakožto asociace ekologických nevládních organizací zcela přirozeným partnerem tohoto projektu. Zelený kruh zastřešuje prostřednictvím dvojí formy členství na devět desítek ekologických nevládních organizací převážně mimopražských, včetně několika dalších specializovaných síťových organizací (jako např. síť ekologických poraden).

Číst dál: Zelený kruh

Přírodovědecká fakulta JČU

prfjcuPřírodovědecká fakulta JU vznikla z Biologické fakulty JU (založené 1991) dne 1. 8. 2007. Došlo tak k rozšíření odborného studia biologických oborů o chemické, fyzikální, matematické a informativní studijní programy a víceoborové vzdělávání budoucích učitelů. V současné době je možno studovat na 9 katedrách a 4 ústavech ( http://shp.prf.jcu.cz/binowiki/index.php?n=BINOLUPA.Katedry.)

Číst dál: Přírodovědecká fakulta JČU

Biologické centrum AV ČR

logo_bcavcr

Biologické centrum AV ČR slučuje pět českobudějovických vědeckých ústavů (entomologický, hydrobiologický, parazitologický, molekulární biologie rostlin a půdní biologie) se společnou technickohospodářskou správou biologických pracovišť.

Součástí aktivit vědeckých pracovníků Biologického centra je pedagogická činnost, úzká spolupráce s Jihočeskou univerzitou ve vědě a výzkumu, výchově studentů i rozvoji společného areálu. Laboratoře Bilogického centra zajišťují vědeckou výchovu téměř stovky doktorandů Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.

Číst dál: Biologické centrum AV ČR

Ekologický institut Veronica

veronica_barevne2Ekologický institut Veronica je profesionální pracoviště Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica. Svou expertní a vzdělávací činností poskytuje interpretaci odborných environmentálních témat. Působí v Brně a v Hostětíně, zabývá se jak městským, tak venkovským prostředím. Aktivity rozvíjí v širokém záběru od místního detailu po mezinárodní souvislosti "z Hostětína po Evropu". Veronica vydává od roku 1986 stejnojmenný environmentálně kulturní časopis, založila a rozvíjí ekologické poradenství v České republice a vybudovala Centrum Veronica Hostětín, kde ověřuje teoretické poznatky na modelových projektech udržitelného rozvoje. Odborná a vzdělávací činnost je určena pro nejširší veřejnost, odborníky, představitele a pracovníky veřejné správy, vzdělávací instituce, jiné nevládní organizace, učitele a studenty středních i vysokých škol, malé a střední podniky. Veronika proto vítá možnost aktivního zapojení se projektu, zejména do práce do platformy UR.

Číst dál: Ekologický institut Veronica

Vysoká škola finanční a správní

vsfsVŠFS byla v roce 2009 zařazena mezi univerzity. Stala se tak v pořadí druhou neveřejnou univerzitou v ČR. Nabízí vedle bakalářského a magisterského studijního programu i doktorandské studium a má dobře propracovaný systém celoživotního vzdělávání. Svým studijním zaměřením má k projektu mezioborová síť velmi blízko. Navíc se intenzivně věnuje problematice rozvoje ekonomické gramotnosti veřejnosti, gramotnosti, která je součástí jednoho z pilířů Strategie udržitelného rozvoje ČR (vláda ČR, 2004).

Číst dál: Vysoká škola finanční a...

Katedra environmentálních studií FSS MU

fss_muniKatedra environmentálních studií Fakulty sociálních studií (FSS MU) realizuje výuku, která úzce souvisí se zaměřením projektu.

Třebaže jsou dnešní ekologické problémy způsobeny lidskou společností, věda na ně často reaguje pouhým přírodovědným monitorováním škod a hledáním technologických řešení. Obor Environemntální studia naproti tomu nahlíží tuto problematiku ze společenskovědní/humanitní perspektivy. Jeho cílem je pochopit, na pozadí základních znalostí přírodovědných, historické a kulturní zdroje ekologické krize a hledat možná východiska v konkrétních souvislostech sociálních, ekonomických, právních, politických, religionistických a dalších. Masarykova univerzita a Katedra environemtnálních studí, která je úzce spolupracuje s některými regionálními neziskovými organizacemi, hrají důležitou roli v procesu navazování užší regionální spolupráce v oblasti environmentálního vzdělávání.

V průběhu projektu dojde k zapojení studentů a pedagogů Masarykovy univerzity do plánovaných aktivit a k šíření získaných poznatků a zkušeností v moravském regionu. Masarykova univerzita tak přispěje k širšímu využití výsledků projektu.

Číst dál: Katedra environmentálních...

Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf