Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

Mezioborová konference "Co se děje v environmentálním výzkumu a výuce na vysokých školách?"

Moldan25. září se na půdě Přírodovědecké fakulty UK v Praze konala mezioborová konference, na které byly prezentovány výsledky výzkumu v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje dosažené na pražských vysokých školách.

Jednalo o první konferenci právě uzavírané "Rámcové dohody pražských VŠ o spolupráci v environmentální oblasti", která usiluje o posílení spolupráce a sdílení informací ve výzkumu a vzdělávání v environmentální oblasti na vysokých školách, a Fóra VŠ učitelů (širší a volné sdružení VŠ učitelů a institucí v ČR s cílem rozvíjet debatu o vzdělávání k udržitelnému rozvoji). Na konferenci byl také představen výzkumný program Univerzity Karlovy (zapojeno 7 univerzitních pracovišť) s názvem PRVOUK "Environmentální výzkum".

 

Rámcová dohoda usiluje o vytvoření společného informačního prostoru, jehož součástí jsou i pravidelné konference nebo semináře. Jednou za rok bude podobné setkání pořádano vybraným partnerem. Konkrétní podoba konfernce v roce 2014 je právě v jednání.

Vysokými školami sdruženými v Rámcové dohodě jsou: České vysoké učení technické v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, Univerzita Karlova v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Vysoká škola ekonomická v Praze.

 

 

Program konference

 

z 25. září 2013 zde

 

Bedřich Moldan, COŽP UK: Úvodní slovo, Dohoda pražských VŠ a Centrum pro otázky životního prostředí: prezentace

Tomáš Halenka, Jaroslava Kalvová, MFF UK: Studium změny klimatu na KMOP MFF UK: záznam 22:35

Jiří Reif, PřF UK: Vliv změny klimatu na populace ptáků: záznam 49:25, prezentace

Tomáš Halenka, Peter Huszár, MFF UK: Studium kvality ovzduší a problematiky vlivu města na KMOP MFF UK: záznam 1:08:40, prezentace

Alexander M. Čelko, Sylva Rödlová, 3. LF UK: Možnosti sledování expozice populace vybraným environmentálním toxikantům - humánní biomonitoring: záznam 1:30:40, prezentace

Filmový záznam 1. části

Jana Dlouhá, COŽP UK: Vzdělávání pro udržitelnost na vysokých školách – jde o změnu vzdělávacího žánru?: prezentace

Antonín Jančařík, Kateřina Jančaříková, PedF UK: Strukturální fondy a environmentální vzdělávání: záznam 19:30, prezentace

Ivan Bičík, PřF UK: Dlouhodobé změny ve využití krajiny - Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje: záznam 31:00, prezentace

Kateřina Ptáčková, Zelený kruh: Věda v akci – příležitosti spolupráce VŠ s praxí: záznam 1:07, prezentace

Filmový záznam 2. části

Václav Matoušek, FHS UK, Přemysl Bobek, Botanický ústav AV ČR: Archeologicko botanický výzkum zaniklých uhlířských pracovišť na Křivoklátsku: prezentace Matoušek, prezentace Bobek

Petr Sklenička, Vladimír Bejček, FŽP ČZU: Fenomén posttěžební krajiny – průřez výzkumnými aktivitami Fakulty životního prostředí ČZU v Praze: záznam 22:30, prezentace

Jan Frouz, PřF UK: Těžba nerostů, bezprostřední vlivy na životní prostředí a možnosti následné obnovy ekosystémů:záznam 47:40, prezentace

Miroslav Martiš, FŽP ČZU: Využití střevlíkovitých brouků (Col., Carabidae) jako bioindikátoru změn v alpinské zóně Krkonoš v souvislosti s imisní zátěží ekosystému v průběhu posledních čtyřiceti let: záznam 1:02, prezentace

Filmový záznam 3. části

Ludmila Petkovová, FIS VŠE: Kompozitní indikátory udržitelného rozvoje na regionální úrovni - problémy a perspektivy: prezentace

Martin Kubal FTOP VŠCHT: Vývoj technologií pro čištění kontaminovaných zemin a podzemní vody: záznam 17:10, prezentace

Filmový záznam 4. části

Fotodokumentace

Fotografie ze semináře

 

Konference byla usořádána v rámci komunikační a interaktivní platformy projektu MOSUR Univerzitou Karlovou v Praze, Centrem pro otázky životního prostředí a Přírodovědeckou Fakultou, Ústavem pro životní prostředí.

 

Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf