Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

Proběhla konference "Biosférické rezervace a trvale udržitelné lesnictví"

Biologické centrum AV ČR pořádalo ve dnech 3. a 4. listopadu 2011 konferenci "Biosférické rezervace a trvale udržitelné lesnictví", kterou organizoval Český národní komitét pro program UNESCO "Člověk a biosféra" - MAB.

 

3. a 4. listopadu 2011, v hotelu Sýkora v Křivoklátě, v jedné z šesti českých biosférických rezervací MAB/ UNESCO.

 

Program: 

3. listopadu 2011, čtvrtek, hotel Sýkora


1. Historické proměny lesa


Jan Květ:  40 let programu Člověk a biosféra - MAB. Výzkum v našich biosférických rezervacích. (Slovo úvodem.)

 

Jaromír Beneš:  Les a lidé v době poledové ve střední Evropě: historie vztahu na základě environmentální a krajinné archeologie (prezentace)

Expanze lesa v počátcích holocénu nastolila nové podmínky pro početné skupiny mezolitického obyvatelstva. Zakládání požárů z profánních i rituálních příčin. Mezolitické a neolitické využívání lesa formovalo jeho charakter na ploše jedné třetiny nížin. Vznik výšinných sídlišť a nutnost volného výhledu. Synantropizace lesa a formování vegetačních stupňů. Barbarská Gabréta a strašný Teutoburský les? Velká středověká devastace: ničení nepřítele a budování zahrady Boží. Odraz středověké kolonizace v pyloanalytických datech. Zaniklé polní systémy. Jak uhlí zachránilo les a paradoxy modernistické doby. Myslivci jako poslední mezolitici a myslivost jako náhražka predace.

 

Tomáš Vrška, Vladimír Tesař: Krátké vysvětlení základních pojmů. Trvale udržitelné a přírodě blízké, výběrné hospodaření a výběrný princip. (prezentace)

 

Miroslav Svoboda: Historická variabilita režimu disturbancí v lesích střední Evropy (prezentace)

Co je to režim disturbancí v lesích a proč ho musíme chápat. Jak se liší režim disturbancí v horských smrkových lesích a ve smíšených lesích středních poloh. Historický vliv člověka na režim disturbancí v nížinných lesích.

 

Hana Šantrůčková: Změní se nárůst biomasy v podmínkách zvyšující se koncentrace CO2 v atmosféře? (prezentace)

Jaké faktory ovlivňují odpověď rostlin na zvýšenou koncentraci CO2; role půdy a dostupnosti živin; shrnutí dosavadních poznatků. Stechiometrický pohled na produkci biomasy.

 

 

2. Lesy v biosférických rezervacích


Tomáš Vrška, Vladimír Tesař: Jak propojit funkce přirozených a kulturních lesů v krajině biosférických rezervací České republiky? (prezentace viz první příspěvek autorů)

Současná distribuce a kvalitativní zastoupení přirozených lesů v jednotlivých BR; modely jak určité prvky z těchto lesů /old-growth elements/ implementovat do hospodářských lesů

 

Jan Jeník:  Ochrana krajiny a lesů na trilaterální Šumavě (prezentace)

Příslušnost české Šumavy do Světové sítě biosférických rezervací; geobiodiverzita celistvé  Šumavy a její současný stav v kontextu hercynských středohor; vysoká sociokulturní hodnota Šumavy v rámci ČR; rozmanitost lesních a nelesních biotopů a jejich přeshraniční krajinné  uspořádání; historické a recentní změny v biotické skladbě lesů a návazném horském prostředí; legitimnost aktivní a strategické ochrany původních populací, celých ekosystémů a krajinných celků před invazemi cizorodých anebo agresivních organizmů; potřeba harmonického svazku přírody a usedlých obyvatel/návštěvníků české Šumavy a vymezení adekvátního prostoru pro vědecké aktivity, výchovu a osvětu v biosférické rezervaci.

 

Miroslav Svoboda: Management lesů a biodiverzita (prezentace)

Ekologické lesnictví založené na přirozeném režimu disturbancí jako řešení pro management lesa v ZCHÚ? Jak spolu souvisí management lesa a biodiverzita.

 

3. Legislativní rámec pro lesnictví   

 

Svatomír Mlčoch: Legislativní diferenciace režimů lesa v ČR (prezentace)

Vlastnictví přírodních zdrojů v ČR, vlastnictví a režim využívání lesa v našem právním řádu, veřejná regulace nakládání s lesem, kategorizace lesa podle lesního zákona a její klady a zápory, veřejný zájem v lesích ve státním vlastnictví, veřejný zájem v lesích nestátních, právní režim zvláště chráněných území na lesních pozemcích, s přihlédnutím k biosférických rezervacím UNESCO. Hlavní nástroje diferenciace - kategorizace, zájmy ochrany přírody a ochrany životního prostředí. Základní prameny práva k tématu.

 

Martin Flora: Lesnictví a omezení vlastnických práv (prezentace)

Sociální vazba vlastnictví lesů a omezení vlastnického práva s charakterem vyvlastnění - obtíže při hledání hranic. Princip subsidiarity a proporcionality při tvorbě práva v oblasti lesnictví. Právní postavení vlastníků lesa ve srovnání s vlastníky jiných pozemků v extravilánu.

 

Dušan Utinek: Střední a nízký les - skomírající relikt, šance, či mýtus? (prezentace)

Definice pojmů, stručná historie těchto způsobů hospodaření, význam a možnosti pro zachování biodiverzity a trvalosti hospodaření v těchto lesích, důvody obnovy tohoto hospodaření, zákonná omezení bránící hospodaření v těchto tvarech.

 

4. Souhrnná diskuse o celém programu s důrazem na specifika  lesů v BR  


Vladimír Láznička: Voda pro lesy BR Dolní Morava (prezentace)

 

TERÉNNÍ EXKURZE ( škody zvěří, střety Man × Biosphere,  NP Křivoklátsko)

 

Náklady na projekt byly hrazeny z operačního programu OPVK = Operační Program Vzdělání pro zvyšování Konkurenceschopnosti, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Organizace konference se ujal Ivan Rynda, Jaroslav Vrba, "manažerem projektu" byla Eva Jelínková.

Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf