Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

Výzva českých "významných společenských skupin" u příležitosti konference Rio+20

Ve výzvě adresované vládě České republiky se mj. říká:

Zapojení České republiky do politiky, která zdůrazňuje principy udržitelného rozvoje a hlásí se k jejich naplňování v praxi, zvýší její mezinárodní prestiž i důvěryhodnost; na domácí scéně přispěje k utváření celospolečenského konsenzu na etickém základě. Chceme tak vyzvat českou vládu, aby se zavázala k naplňování závazků a závěrů konference Rio+20, jmenovitě paragrafů, které se přímo dotýkají spolupráce s občanskou společností, a následně potom přistoupila k jejich postupné konkretizaci v českých podmínkách.

V této souvislosti si dovolujeme vyslovit následující požadavky...

Tato výzva vzikla v rámci veřejné diskuse mezi českými nevládními organizacemi, vzdělávacími institucemi, místními Agendami 21, podnikatelským sektorem atd. Jejím výsledkem je společný dokument, který předkládáme jako follow-up Světové konfernce o udržitelném rozvoji: Rio+20: příspěvek českých „významných společenských skupin“ (Major Groups) - k dispozici též v anglické verzi.

Výzva české vládě

Zapojení České republiky do politiky, která zdůrazňuje principy udržitelného rozvoje a hlásí se k jejich naplňování v praxi, zvýší její mezinárodní prestiž i důvěryhodnost; na domácí scéně přispěje k utváření celospolečenského konsenzu na etickém základě. Chceme tak vyzvat českou vládu, aby se zavázala k naplňování závazků a závěrů konference Rio+20, jmenovitě paragrafů, které se přímo dotýkají spolupráce s občanskou společností, a následně potom přistoupila k jejich postupné konkretizaci v českých podmínkách.

Požadavky českých „významných společenských skupin“ na českou vládu:

  • Snahy o UR v České republice jsou těsně spojeny s demokratizačními procesy po r. 1989, a v minulém období její příspěvek k vývoji v této oblasti byl značný. ČR by měla navázat na tyto tradice, být si vědoma, že žádná země není tak malá, aby nemohla ovlivnit celosvětové dění. V rámci konference Rio+20 by se měla zasazovat o institucionální pokrok na úrovni OSN, navázat na podporu takového uspořádání trvající v minulosti od Vavrouška a Moldana až do r. 2010.
  • V rámci konference Rio+20 si Česká vláda musí být vědoma, že reprezentuje mj. zájmy a představy českých „významných společenských skupin“ (Major Groups), tedy zástupci nezávislých nevládních organizací, místních Agend 21, vzdělávacích institucí a iniciativ, podnikatelské sféry, jež se zajímá o rozvíjení zelené ekonomiky atd., které jsou legitimní součástí demokratického dialogu o udržitelném rozvoji naší země a reprezentují významné dlouhodobé zájmy životního prostředí.
  • Česká vláda by měla vycházet z práce, kterou tyto „významné společenské skupiny“ na poli UR v minulých letech již vykonaly, a měla by se zavázat k  dalšímu pokračování této práce, tuto návaznost přijmout jako jeden ze závazků souvisejících s konferencí Rio+20.
  • Podmínkou dalšího vývoje v oblasti UR je kritická reflexe aktivit i prostředí, v němž významní aktéři UR svou činnost vykonávají – Česká vláda by měla dbát o transparentní a odborně podložené hodnocení všech aspektů UR. Podobně by měly být hodnoceny i způsoby komunikace mezi těmito aktéry, a sledovány demokratické parametry tohoto dialogu.
  • Na tomto transparentním základě je pak žádoucí navazovat spolupráci s aktéry zahraničními – usilovat o aktivní roli ČR v mezinárodních institucích nebo její zapojení do sítí spolupráce ať již na vládní nebo mimovládní úrovni.
  • Transparentní podmínky pro činnost organizací nevládního sektoru znamená také omezení negativních jevů jako je korupce, klientelismus; předpokladem úspěšné politiky UR je především tvorba vizí a dlouhodobé plánování, komplexní přístup a překonání resortismu.
  • Součástí aktivní účasti na konferenci Rio+20 jsou závazky, které ČR přijme a bude uskutečňovat na domácí půdě. Měly by se týkat především institucionálního zabezpečení UR v rámci ČR, k čemuž patří zajištění kontinuity existujících institucí a jejich svěřených okruhů odpovědnosti, především Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Dále je třeba zajistit účast významných společenských skupin v těch orgánech, kde dochází k výměně názorů o navržených strategiích rozvoje (expertní, poradní orgány, Rada vlády pro UR aj.)
  • V rámci podpory zelené ekonomiky by vláda ČR měla vytvářet politický rámec a konkrétní institucionální prostředí pro podporu inovací v této oblasti a disponovat nástroji v oblasti regulace i finančními pobídkami k podpoře aktivních ekonomických subjektů zaměřujících se na zelené podnikání.
  • Omezování negativních důsledků lidské činnosti na životní prostředí by mělo zůstat hlavním motivem UR v našich podmínkách; k vytváření co nejefektivnějších strategií v této oblasti je třeba těsně spolupracovat s představiteli vědy a vzdělání a s odbornou veřejností, usilovat o kvalitní a všeobecně přístupné informace o životním prostředí, nezávislý výzkum, a rozvoj vzdělávání.

Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf