Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

Stručný popis projektu

Předmětem projektu je posílení kontaktů vysokých škol, výzkumných institucí a dalších subjektů se vztahem k problematice životního prostředí a udržitelného rozvoje, rozvoj spolupráce mezinárodně i v rámci ČR a také posílení jejich dopadu či provázanosti s praxí. V projektu vznikne mezioborová platforma s vazbou na aplikovaný výzkum a na konkrétní politická opatření s tím související. Projekt vychází z vazeb na zahraničí, rozvíjí existující model spolupráce v mezinárodní síti institucí, která je formalizovaná jako Regionální centra expertizy, RCE, přenáší zkušenost a předpoklady spolupráce různých subjektů do českých podmínek a usiluje o vzájemné propojení obou sítí. Vytváří tak podmínky pro vznik nových forem regionální spolupráce, které v rámci tohoto projektu budou založeny, popsány, nikoli však insticuonalizovány.

Cílem je posílení kontaktů, vznik sítě spolupráce mezi oborovými platformami udržitelného rozvoje, zapojení různých subjektů (VŠ, NNO, veřejné správy atd.) do odborného dialogu směřujícího ke zvýšení schopnosti formulace politik UR na různých úrovních. Vytvořené sítě spolupracujících pracovišť mají dále směřovat k prosazování mezioborových témat ve výuce a výzkumu, k jejich uplatnění v příští spolupráci, která v této fázi může být nastartována (jakožto pilotní projekty spolupráce) – měla by se stát ale hlavně předmětem dalších navazujících projektů.

Definice problému, výchozí stav

Koncept spolupráce subjektů výzkumu, výuky a praxe formalizovaný jako Regionální centra expertizy funguje v mezinárodním měřítku (celosvětově 75 RCE), v oblasti střední a východní Evropy se však zatím významně neprosadil (pouhé 3 RCE)

Charakteristiky regionální spolupráce v ČR: vysoká kvalita jednotlivých institucí a jejich vzdělávací, výzkumné aj. praxe, ale chybí strategický rozvoj, reflexe, sdílení zkušeností, dopad do praxe. Pracoviště se často vzájemně nedoplňují a nepodporují. Chybí návaznost na praktickou sféru, komerční subjekty, veřejnou správu a neziskový sektor.

Hlavní cíl projektu

Vytvoření a posílení partnerské sítě univerzit, výzkumných organizací, podnikatelských a neziskových subjektů a institucí veřejné správy, podpora jejich národní i mezinárodní spolupráce zaměřené na výzkum, komunikační a vzdělávací aktivity související s problematikou udržitelného rozvoje. Ověření relevance těchto aktivit ve vztahu k veřejnosti a politickým rozhodovacím procesům, vytvoření modelových příkladů dobré praxe.

Dílčí cíle projektu

Založit novou fungující formu regionální spolupráce ve výuce a výzkumu zahrnující jak subjekty ze sféry akademické, tak i z praxe a z neziskových organizací. V tomto ohledu:

 • bude vytvořena síť spolupráce v ČR, která propojí aplikovaný výzkum, výuku a spolupráci s praxí
 • bude napojena na sítě mezinárodní, s využitím kontaktů pro společnou výuku, stáže, letní školy a sdílení zkušeností (v rámci výuky zorganizujeme letní školy a vyšleme studenty i pracovníky VŠ institucí na stáže)
 • budou vytvořeny sítě pro společný výzkum (bude proveden výzkum možností spolupráce v sítích a reflexe existující i nově vytvořených forem spolupráce)
 • budou založeny, nebo propojeny existující, komunikační platformy, databáze dobré praxe

Posílit oborové základy vhodnou formou komunikace, modelově rozvinout spolupráci s praxí. Přinést inovace do existujících forem výuky s ohledem na kompetence uplatnitelné v praxi, propojit VŠ pracoviště, přizvat subjekty z praxe a využít metody vedoucí k uplatnění relevantních dovedností.

 • bude navržen společný aplikovaný výzkum se složkou výuky (spoluúčast studentů)
 • na tomto základě budou realizovány stáže a odborné praxe v intencích výzvy OPVK který bude následně popsán jako modelový příklad dobré praxe; na tomto praktickém příkladu bude prokázána možnost zapojení studentů do práce v komerční firmě
 • budou vytvořeny nové výukové moduly a distanční formy studia
 • inovované formy studia nabídneme českým mimopražským studentům

Cílové skupiny

 • Studenti mimopražských vysokých škol;
 • akademičtí a ostatní pracovníci mimopražských vysokých škol;
 • další pracovníci zabývající se výzkumem a vzděláváním.

Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf