Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

KA 1 - Tvorba sítě spolupráce a posilování vazeb mezi českými partnery

Ustavení sítě spolupráce subjektů akademické sféry, nevládního a podnikatelského sektoru - tvorba a naplňování politik udržitelného rozvoje.

KA je složena těchto základních činností:

 • Podpora utváření regionálních sítí a zajištění jejich provázanosti - spolupráce s partnery projektu na tvorbě strategií spolupráce se subjekty z praxe a mezioborového dialogu, reflexi výsledků projektu.  
 • Utváření sítě mezinárodní spolupráce a propojení se sítí národní. Vytvoření kontaktů na univerzitách v ČR.
 • Přenos poznatků ze zahraničí; sdílení zkušeností s formami regionální spolupráce různých subjektů pro udržitelný rozvoj, tzv. sítě regionálních center expertizy, RCE (využití pro tvorbu Databáze dobré praxe a její evaluaci).  
 • Účast řešitele projektu na zahraničních konferencích, seminářích a workshopech - 6x účast na zahraniční konferenci, semináři či workshopu.
 • Podpora oborových platforem, jejich propojení, zefektivnění spolupráce , organizace aktivit projektu, využití nástrojů pro komunikaci. Tvorba publikačních strategií, prezentace poznatků ze stáží atp.
 • Tvorba strategie komunikace a propojení komunikačních prostředí, specifické nástroje pro mezioborový dialog v rámci společných aktivit. Propojení virtuálních prostředí partnerů, zajištění toků informací mezi nimi, prezentace zkušeností .
 • Databáze příkladů dobré praxe v regionální spolupráci v rámci ČR napojená na databázi mezinárodní - dle vyvinuté metodiky sběru informací a hodnocení sběr dat o formách regionální spolupráce v ČR. Shromáždění příkladů dobré praxe: vytvoření dotazníku, databázové prostředí (tvorba je předmětem KA4), vyplňování údajů organizacemi v ČR, aplikace indikátorů, výběr pro sborník..
 • Veřejná prezentace výsledků: konference Fóra vysokoškolských učitelů (sdílení poznatků a zkušeností získaných v rámci aktivit projekt). CS mimopražských VŠ pedagogů a studentů, 30 osob 3x v průběhu projektu: leden 2012, 2013, 2014.
 • Evaluace všech akcí a celé KA.

 

Výstup klíčové aktivity

 

 • Databáze kontaktů na spolupracující evropské univerzity; síť oborových kontaktů v ČR (kontaktní body na jednotlivých univerzitách - proškolené osoby z programu stáží na zahraničních pracovištích).
 • Rozšiřování sítě spolupráce, mezinárodní partnerství (napojení na COPERNICUS Alliance), využití dosavadních zkušeností, podpora šíření dobré praxe v rámci ČR - podpora stávajících a vznik nových forem spolupráce mezi akademickými subjekty a praxí.
 • Účast řešitele projektu na zahraničních konferencích, seminářích a workshopech, podklady pro rozvoj sítě spolupráce, prezentace výsledků projektu. Know how v oblasti regionální mezioborové a mezisektorové regionální spolupráce, politiky terciárního vzdělávání pro udržitelný rozvoj, inovace vč. e-learningu - 6 osob řešitele (ne CS).
 • Oborové platformy (zaměřené na ochranu přírody, ekonomické a sociální problémy, tvorbu environmentálních politik, globální otázky včetně klimatické změny, průřezová platforma environmentálního vzdělání). Návrh  publikace odborných, výukových a popularizačních materiálů, relevantní média vč. elektronických.  
 • Využití plánovaných organizačních schůzek a workshopů k tvorbě společných komunikačních strategií mezioborové spolupráce a využití výsledků projektu pro prezentaci; propojení a zefektivnění funkce oborových sítí spolupráce. 1x ročně v rámci setkání partnerů projektu.
 • Strategie využití komunikačních prostředí a publikačních prostředí pro odborný a všeobecný dialog různých úrovní; vznik propagačních materiálů a jejich distribuce. Národní databáze a sborník příkladů dobré praxe navazující na obdobné databáze mezinárodní.
 • Odborná prezentace výsledků projektu, analýzy fungování sítě spolupráce. Konference Fóra vysokoškolských učitelů, celkem 40 mimopražských akademických pracovníků, 3x v době trvání projektu.

 

Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf