Proběhla konference "Biosférické rezervace a trvale udržitelné lesnictví"

Biologické centrum AV ČR pořádalo ve dnech 3. a 4. listopadu 2011 konferenci "Biosférické rezervace a trvale udržitelné lesnictví", kterou organizoval Český národní komitét pro program UNESCO "Člověk a biosféra" - MAB.

 

3. a 4. listopadu 2011, v hotelu Sýkora v Křivoklátě, v jedné z šesti českých biosférických rezervací MAB/ UNESCO.

 

Program: 

3. listopadu 2011, čtvrtek, hotel Sýkora


1. Historické proměny lesa


Jan Květ:  40 let programu Člověk a biosféra - MAB. Výzkum v našich biosférických rezervacích. (Slovo úvodem.)

 

Jaromír Beneš:  Les a lidé v době poledové ve střední Evropě: historie vztahu na základě environmentální a krajinné archeologie (prezentace)

Expanze lesa v počátcích holocénu nastolila nové podmínky pro početné skupiny mezolitického obyvatelstva. Zakládání požárů z profánních i rituálních příčin. Mezolitické a neolitické využívání lesa formovalo jeho charakter na ploše jedné třetiny nížin. Vznik výšinných sídlišť a nutnost volného výhledu. Synantropizace lesa a formování vegetačních stupňů. Barbarská Gabréta a strašný Teutoburský les? Velká středověká devastace: ničení nepřítele a budování zahrady Boží. Odraz středověké kolonizace v pyloanalytických datech. Zaniklé polní systémy. Jak uhlí zachránilo les a paradoxy modernistické doby. Myslivci jako poslední mezolitici a myslivost jako náhražka predace.

 

Tomáš Vrška, Vladimír Tesař: Krátké vysvětlení základních pojmů. Trvale udržitelné a přírodě blízké, výběrné hospodaření a výběrný princip. (prezentace)

 

Miroslav Svoboda: Historická variabilita režimu disturbancí v lesích střední Evropy (prezentace)

Co je to režim disturbancí v lesích a proč ho musíme chápat. Jak se liší režim disturbancí v horských smrkových lesích a ve smíšených lesích středních poloh. Historický vliv člověka na režim disturbancí v nížinných lesích.

 

Hana Šantrůčková: Změní se nárůst biomasy v podmínkách zvyšující se koncentrace CO2 v atmosféře? (prezentace)

Jaké faktory ovlivňují odpověď rostlin na zvýšenou koncentraci CO2; role půdy a dostupnosti živin; shrnutí dosavadních poznatků. Stechiometrický pohled na produkci biomasy.

 

 

2. Lesy v biosférických rezervacích


Tomáš Vrška, Vladimír Tesař: Jak propojit funkce přirozených a kulturních lesů v krajině biosférických rezervací České republiky? (prezentace viz první příspěvek autorů)

Současná distribuce a kvalitativní zastoupení přirozených lesů v jednotlivých BR; modely jak určité prvky z těchto lesů /old-growth elements/ implementovat do hospodářských lesů

 

Jan Jeník:  Ochrana krajiny a lesů na trilaterální Šumavě (prezentace)

Příslušnost české Šumavy do Světové sítě biosférických rezervací; geobiodiverzita celistvé  Šumavy a její současný stav v kontextu hercynských středohor; vysoká sociokulturní hodnota Šumavy v rámci ČR; rozmanitost lesních a nelesních biotopů a jejich přeshraniční krajinné  uspořádání; historické a recentní změny v biotické skladbě lesů a návazném horském prostředí; legitimnost aktivní a strategické ochrany původních populací, celých ekosystémů a krajinných celků před invazemi cizorodých anebo agresivních organizmů; potřeba harmonického svazku přírody a usedlých obyvatel/návštěvníků české Šumavy a vymezení adekvátního prostoru pro vědecké aktivity, výchovu a osvětu v biosférické rezervaci.

 

Miroslav Svoboda: Management lesů a biodiverzita (prezentace)

Ekologické lesnictví založené na přirozeném režimu disturbancí jako řešení pro management lesa v ZCHÚ? Jak spolu souvisí management lesa a biodiverzita.

 

3. Legislativní rámec pro lesnictví   

 

Svatomír Mlčoch: Legislativní diferenciace režimů lesa v ČR (prezentace)

Vlastnictví přírodních zdrojů v ČR, vlastnictví a režim využívání lesa v našem právním řádu, veřejná regulace nakládání s lesem, kategorizace lesa podle lesního zákona a její klady a zápory, veřejný zájem v lesích ve státním vlastnictví, veřejný zájem v lesích nestátních, právní režim zvláště chráněných území na lesních pozemcích, s přihlédnutím k biosférických rezervacím UNESCO. Hlavní nástroje diferenciace - kategorizace, zájmy ochrany přírody a ochrany životního prostředí. Základní prameny práva k tématu.

 

Martin Flora: Lesnictví a omezení vlastnických práv (prezentace)

Sociální vazba vlastnictví lesů a omezení vlastnického práva s charakterem vyvlastnění - obtíže při hledání hranic. Princip subsidiarity a proporcionality při tvorbě práva v oblasti lesnictví. Právní postavení vlastníků lesa ve srovnání s vlastníky jiných pozemků v extravilánu.

 

Dušan Utinek: Střední a nízký les - skomírající relikt, šance, či mýtus? (prezentace)

Definice pojmů, stručná historie těchto způsobů hospodaření, význam a možnosti pro zachování biodiverzity a trvalosti hospodaření v těchto lesích, důvody obnovy tohoto hospodaření, zákonná omezení bránící hospodaření v těchto tvarech.

 

4. Souhrnná diskuse o celém programu s důrazem na specifika  lesů v BR  


Vladimír Láznička: Voda pro lesy BR Dolní Morava (prezentace)

 

TERÉNNÍ EXKURZE ( škody zvěří, střety Man × Biosphere,  NP Křivoklátsko)

 

Náklady na projekt byly hrazeny z operačního programu OPVK = Operační Program Vzdělání pro zvyšování Konkurenceschopnosti, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Organizace konference se ujal Ivan Rynda, Jaroslav Vrba, "manažerem projektu" byla Eva Jelínková.