Mezioborová konference "Co se děje v environmentálním výzkumu a výuce na vysokých školách?"

Moldan25. září se na půdě Přírodovědecké fakulty UK v Praze konala mezioborová konference, na které byly prezentovány výsledky výzkumu v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje dosažené na pražských vysokých školách.

Jednalo o první konferenci právě uzavírané "Rámcové dohody pražských VŠ o spolupráci v environmentální oblasti", která usiluje o posílení spolupráce a sdílení informací ve výzkumu a vzdělávání v environmentální oblasti na vysokých školách, a Fóra VŠ učitelů (širší a volné sdružení VŠ učitelů a institucí v ČR s cílem rozvíjet debatu o vzdělávání k udržitelnému rozvoji). Na konferenci byl také představen výzkumný program Univerzity Karlovy (zapojeno 7 univerzitních pracovišť) s názvem PRVOUK "Environmentální výzkum".

 

Rámcová dohoda usiluje o vytvoření společného informačního prostoru, jehož součástí jsou i pravidelné konference nebo semináře. Jednou za rok bude podobné setkání pořádano vybraným partnerem. Konkrétní podoba konfernce v roce 2014 je právě v jednání.

Vysokými školami sdruženými v Rámcové dohodě jsou: České vysoké učení technické v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, Univerzita Karlova v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Vysoká škola ekonomická v Praze.

 

 

Program konference

 

z 25. září 2013 zde

 

Bedřich Moldan, COŽP UK: Úvodní slovo, Dohoda pražských VŠ a Centrum pro otázky životního prostředí: prezentace

Tomáš Halenka, Jaroslava Kalvová, MFF UK: Studium změny klimatu na KMOP MFF UK: záznam 22:35

Jiří Reif, PřF UK: Vliv změny klimatu na populace ptáků: záznam 49:25, prezentace

Tomáš Halenka, Peter Huszár, MFF UK: Studium kvality ovzduší a problematiky vlivu města na KMOP MFF UK: záznam 1:08:40, prezentace

Alexander M. Čelko, Sylva Rödlová, 3. LF UK: Možnosti sledování expozice populace vybraným environmentálním toxikantům - humánní biomonitoring: záznam 1:30:40, prezentace

Filmový záznam 1. části

Jana Dlouhá, COŽP UK: Vzdělávání pro udržitelnost na vysokých školách – jde o změnu vzdělávacího žánru?: prezentace

Antonín Jančařík, Kateřina Jančaříková, PedF UK: Strukturální fondy a environmentální vzdělávání: záznam 19:30, prezentace

Ivan Bičík, PřF UK: Dlouhodobé změny ve využití krajiny - Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje: záznam 31:00, prezentace

Kateřina Ptáčková, Zelený kruh: Věda v akci – příležitosti spolupráce VŠ s praxí: záznam 1:07, prezentace

Filmový záznam 2. části

Václav Matoušek, FHS UK, Přemysl Bobek, Botanický ústav AV ČR: Archeologicko botanický výzkum zaniklých uhlířských pracovišť na Křivoklátsku: prezentace Matoušek, prezentace Bobek

Petr Sklenička, Vladimír Bejček, FŽP ČZU: Fenomén posttěžební krajiny – průřez výzkumnými aktivitami Fakulty životního prostředí ČZU v Praze: záznam 22:30, prezentace

Jan Frouz, PřF UK: Těžba nerostů, bezprostřední vlivy na životní prostředí a možnosti následné obnovy ekosystémů:záznam 47:40, prezentace

Miroslav Martiš, FŽP ČZU: Využití střevlíkovitých brouků (Col., Carabidae) jako bioindikátoru změn v alpinské zóně Krkonoš v souvislosti s imisní zátěží ekosystému v průběhu posledních čtyřiceti let: záznam 1:02, prezentace

Filmový záznam 3. části

Ludmila Petkovová, FIS VŠE: Kompozitní indikátory udržitelného rozvoje na regionální úrovni - problémy a perspektivy: prezentace

Martin Kubal FTOP VŠCHT: Vývoj technologií pro čištění kontaminovaných zemin a podzemní vody: záznam 17:10, prezentace

Filmový záznam 4. části

Fotodokumentace

Fotografie ze semináře

 

Konference byla usořádána v rámci komunikační a interaktivní platformy projektu MOSUR Univerzitou Karlovou v Praze, Centrem pro otázky životního prostředí a Přírodovědeckou Fakultou, Ústavem pro životní prostředí.