Praxe studentů Ekonomické fakulty na Vysoké škole báňské – Technické univerzity Ostrava v prostředí komerční firmy

Možnost spolupráce na projektu profilovaném zaměřením a zkušenostmi komerční firmy se setkala se značným zájmem na vybraném akademickém pracovišti, kterým je Katedra regionální a environmentální ekonomiky Ekonomické fakulty na Vysoké škole báňské – Technické univerzity Ostrava. Do projektu se přihlásili prakticky všichni pracovníci katedry, včetně vědeckých, dále interní doktorandi a také vybraní studenti.

Bylo vytýčeno téma: Zpracování podkladové analýzy pro stanovení prioritních oblastí strukturální pomoci EU na období 2014-2020 pro rozvoj Moravskoslezského regionu. Toto téma se v průběhu řešení upravilo na: ZAMĚŘENÍ STRUKTURÁLNÍ POMOCI EU PRO DALŠÍ MODERNIZACI NUTS II MORAVSKOSLEZSKO V NADCHÁZEJÍCÍM OBDOBÍ 2014 – 2020. Zkvalitnit dále kvalitu života a vzdělávání lidí v Moravskoslezském kraji po zvládnuté náročné restrukturalizaci.

Na návrh řešitele se na tomto tématu shodl i pracovní tým. Zpracování takové studie (policy paperu) umožňuje definovat, strukturovat a analyticky uchopit relevantní rozvojové oblasti a bariéry ve vývoji Moravskoslezského kraje, a to s praktickým aplikačním zaměřením na zacílení strukturální a rozvojové pomoci EU specifikované pro autentické rozvojové problémy vlastního regionu.

Sestaven byl tým 21 osob (20 osob z Ekonomické f. VŠB – Technické univerzity Ostrava - dále EkF
a 1 osoba metodiský koordinátor , formou příhlášky do aktivity, a to (jmenovitě viz Příloha 1):

* 9 pedagogů katedry regionální a environmentální ekonomiky

* 4 doktorandi katedry regionální a environmentální ekonomiky a

* 7 studentů navazujícícho studiujního oboru Regionální rozvoj,

* 1 metodický koordinátor, PhDr. I. Gabal z GAC, s.r.o..

Použitá metodologie: Jakkoliv byl výběr tématu analýzy a aplikace jejích výsledků formulován jako cvičný a aplikační v oblasti působení firmy zaměřené na aplikovanou sociologickou analýzu, převážil v postupu prací reálný a praktický obsah, který se promítl do takového metodologického konceptu a postupu prací, včetně rozdělení do dílčích týmů, které připouští a stále silněji aspiruje na zpracování reálného dokumentu rozvojových potřeb a strategie MSK vůči strukturální pomoci EU, že účastníci akceptovali myšlenku o tom, že pokud bude studie kvalitní a propracovaná, bude tým usilovat o její zveřejnění, publicitu a ovlivnění reálných prací a ambicí MSK vzhledem k pomoci EU v příštím fiskálním období 2014-2020. V důsledku práce probíhají nikoli fiktivně, ale s praktickým aplikačním cílem a účastníci mají jednu z prvních možností ozkoušet si týmovou práci na aplikovaném dokumentu pod vedením a za průběžných konzultací pracovníka firmy (konkrétně dr. Ivana Gabala), který se na obdobné úlohy komerčně zaměřuje.

Aktivita se realizovala formou 12 workshopů (9 plánovaných) na EkF za účasti členů týmu pod metodickým vedením PhDr. Ivana Gabala, z GAC, s.r.o. v tomto sledu:

1 20.9.2011- vytýčení hlavních částí tématu, metodiky, postupu a rozdělení

2 10.11.2011 - vytvoření makety obsahu a draft sledovaných jevů pro 8. bariér (Příloha 2)

3 1.12.2011 - rozdělení bariér řešitelům, empirická indikace a dostupnost analýzy

4 12.1.2012 - zůžení na 7 bariér, empirická indikace a dostupnost analýzy

5 23.2.2012 - 1. draft analýzy bariér, řešení souvislostí a nové cílení tématu (pro 2014-2020)

6 22.3.2012 - editace textu analýzy, určení garantů bariéry a dokončení diagnózy (Příloha 3)

7 17.5.2012 - tvorba návrhů priorotního startegických optření opatření pro 2014-2020

8 7.6.2012 - sestavení 15 prioritních oblastí, jejich obsah a návrhy řešení jednotlivých oblastí

9 25.6.2012 - zúžení prioritních oblastí na základě kauzalit a propracování opatření

10 9.11.2012 - kompletace výstupu – PolicyPaperu - a návrhy implementace prioritních oblastí

11 30.11.2012 - zpracování návrhů opatření pro prioritní strategické oblasti MSk 2014-2020

12 24.1.2013 - finální zpracování 1. verze PolicyPaperu

* 02-04/2013 - dokončování Policy Paperu a příprava projednávání a zvěřejnění

* 24.4.2013 - projednání Policy Paperu v Komisi životního prostředí Akademie věd ČR

* 05-06/2013 - oponentní posudky, projednání a zapracování připomínek

* 20.6.2013 - veřejné projednání Policy Paperu (Příloha 4 a 5) na EkF (Přílohy 6 a 7)

* 07-11/2013 - zapracovávání připomínek z veřejného projednání (poslední verze Příloha 9).

Po celou dobu se přímo a stěžejním způsobem zapojilo 10 sob (6 peadagogů z 10, 3 doktorandi ze 4, 1 koordinítor).  Sedm studentů navaz. magistreský stupeň dtudia oboru Regionální rozvoj zajišťovalo řešení v počáteční fázi zpracováváním dat v rámci výuky předmětu Analýza dat v regionalistice B.

Před veřejným projednáním výstupu (PP MSk) byl materiál včetně metodiky posouzen dvěma oponenty z akademické sféry a dvěma institucemi (Úřadem regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko a Agenturou pro regionální rozvoj Ostrava, a.s.).

Po veřejném projednání byly předloženy dvě stanoviska k materiálu (PP MSk) a společně s přípomínkami podanými při veřejném projednávání 20.6.2013, byl materiál dopracován ke konci roku 2013.

Reflexe

Poznámky ke spolupráci GAC s Katedrou regionální ekonomiky a životního prostředí Ekonomické fakulty VŠB v rámci projektu mezioborové sítě

Obsah spolupráce

GAC jako komerční firma zaměřená na analýzu a zpracování strategií řešení problémů v sociální i institucionální veřejné a soukromé sféře zprostředkovala pracovníkům a studentům katedry:

* Metodologii a know how v oblasti zpracování policy paperu zaměřeného na práci veřejných politik a institucí,

* Zpracování konkrétního a časově aktuálního tématu zaměření strukturální pomoci EU ve finančním období 2015-2020,

* Pro překonání strukturálního zaostání a komplexní modernizaci Moravskoslezského regionu s cílem překonání kumulace strukturálních zátěží, počínaje odlivem vzdělané a mladší populace, přes kumulaci vyloučených lokalit, pokračující zátěž znečištění ovzduší a komplexní propojení regionu Slezska včetně polské části.

Cíl spolupráce

Podpořit schopnosti lokálního/regionálního akademického pracoviště zapojit se do odborného a veřejného diskurzu strukturálních problémů regionu a zvýšení významu politicky neutrální akademické platformy v centru zatíženého regionu tak, aby byla posílena vlastní regionální kapacita a kompetence v hledání priorit a strategie modernizace a snížena plná závislost na aktivitě vládních a centrálních kapacit a aktivity a kompetence mimo region.

Zvýšit schopnost akademického pracoviště podřídit svou výzkumnou a výukovou kapacitu (i) vlastní regionální perspektivě a otázkám rozvoje a (ii) schopnosti transferovat své analytické a výzkumné výsledky do prostředí regionální veřejné správy, samosprávy, ale i reprezentantů centrálních ministerstev a (iii) naplnit poptávku veřejné debaty po apolitickém, na znalosti a akademické neutralitě založeném pohledu a vhledu.

Pozorování a charakteristika průběhu

Po nemalých kompetenčních, zkušenostních a znalostních problémech a bariérách se pod metodologickým vedením GAC a ve spolupráci v týmu podařilo získat zájem pozornost a motivaci většiny účastníků projektu do té míry, že dotáhli cvičnou úlohu do reálného a veřejně prezentovatelného dokumentu i po ukončení vlastního projektu a prokázali a uplatnili získanou kompetenci, a to včetně změny obsahu a zaměření části výuky studentů. Praktická spolupráce přinesla transfer kompetence a motivace.

Závěr a doporučení

Podpora projektů, které transferují kompetence a schopnosti analyzovat regionální problémy a hledat strategie řešení v kapacitě regionálních akademických pracovišť je významným procesem budování schopnosti strukturálně zatížených regionů spolupracovat na řešení vlastních zátěží a exponovat samosprávné a politické regionální aktéry akademickou perspektivou a diskursem. Projekt posílil strukturální schopnost regionálních aktérů identifikovat a řešit vlastní problémy.

Závěrečný výstup

Závěrečný výstup je analýza pro stanovení prioritních oblastí strukturální pomoci EU na období 2014- 2020 pro rozvoj Moravskoslezského regionu. Ke stažení v češtině zde a v angličtině zde.