KA 1 - Tvorba sítě spolupráce a posilování vazeb mezi českými partnery

Ustavení sítě spolupráce subjektů akademické sféry, nevládního a podnikatelského sektoru - tvorba a naplňování politik udržitelného rozvoje.

KA je složena těchto základních činností:

 • Podpora utváření regionálních sítí a zajištění jejich provázanosti - spolupráce s partnery projektu na tvorbě strategií spolupráce se subjekty z praxe a mezioborového dialogu, reflexi výsledků projektu.  
 • Utváření sítě mezinárodní spolupráce a propojení se sítí národní. Vytvoření kontaktů na univerzitách v ČR.
 • Přenos poznatků ze zahraničí; sdílení zkušeností s formami regionální spolupráce různých subjektů pro udržitelný rozvoj, tzv. sítě regionálních center expertizy, RCE (využití pro tvorbu Databáze dobré praxe a její evaluaci).  
 • Účast řešitele projektu na zahraničních konferencích, seminářích a workshopech - 6x účast na zahraniční konferenci, semináři či workshopu.
 • Podpora oborových platforem, jejich propojení, zefektivnění spolupráce , organizace aktivit projektu, využití nástrojů pro komunikaci. Tvorba publikačních strategií, prezentace poznatků ze stáží atp.
 • Tvorba strategie komunikace a propojení komunikačních prostředí, specifické nástroje pro mezioborový dialog v rámci společných aktivit. Propojení virtuálních prostředí partnerů, zajištění toků informací mezi nimi, prezentace zkušeností .
 • Databáze příkladů dobré praxe v regionální spolupráci v rámci ČR napojená na databázi mezinárodní - dle vyvinuté metodiky sběru informací a hodnocení sběr dat o formách regionální spolupráce v ČR. Shromáždění příkladů dobré praxe: vytvoření dotazníku, databázové prostředí (tvorba je předmětem KA4), vyplňování údajů organizacemi v ČR, aplikace indikátorů, výběr pro sborník..
 • Veřejná prezentace výsledků: konference Fóra vysokoškolských učitelů (sdílení poznatků a zkušeností získaných v rámci aktivit projekt). CS mimopražských VŠ pedagogů a studentů, 30 osob 3x v průběhu projektu: leden 2012, 2013, 2014.
 • Evaluace všech akcí a celé KA.

 

Výstup klíčové aktivity

 

 • Databáze kontaktů na spolupracující evropské univerzity; síť oborových kontaktů v ČR (kontaktní body na jednotlivých univerzitách - proškolené osoby z programu stáží na zahraničních pracovištích).
 • Rozšiřování sítě spolupráce, mezinárodní partnerství (napojení na COPERNICUS Alliance), využití dosavadních zkušeností, podpora šíření dobré praxe v rámci ČR - podpora stávajících a vznik nových forem spolupráce mezi akademickými subjekty a praxí.
 • Účast řešitele projektu na zahraničních konferencích, seminářích a workshopech, podklady pro rozvoj sítě spolupráce, prezentace výsledků projektu. Know how v oblasti regionální mezioborové a mezisektorové regionální spolupráce, politiky terciárního vzdělávání pro udržitelný rozvoj, inovace vč. e-learningu - 6 osob řešitele (ne CS).
 • Oborové platformy (zaměřené na ochranu přírody, ekonomické a sociální problémy, tvorbu environmentálních politik, globální otázky včetně klimatické změny, průřezová platforma environmentálního vzdělání). Návrh  publikace odborných, výukových a popularizačních materiálů, relevantní média vč. elektronických.  
 • Využití plánovaných organizačních schůzek a workshopů k tvorbě společných komunikačních strategií mezioborové spolupráce a využití výsledků projektu pro prezentaci; propojení a zefektivnění funkce oborových sítí spolupráce. 1x ročně v rámci setkání partnerů projektu.
 • Strategie využití komunikačních prostředí a publikačních prostředí pro odborný a všeobecný dialog různých úrovní; vznik propagačních materiálů a jejich distribuce. Národní databáze a sborník příkladů dobré praxe navazující na obdobné databáze mezinárodní.
 • Odborná prezentace výsledků projektu, analýzy fungování sítě spolupráce. Konference Fóra vysokoškolských učitelů, celkem 40 mimopražských akademických pracovníků, 3x v době trvání projektu.