Výzva českých "významných společenských skupin" u příležitosti konference Rio+20

Ve výzvě adresované vládě České republiky se mj. říká:

Zapojení České republiky do politiky, která zdůrazňuje principy udržitelného rozvoje a hlásí se k jejich naplňování v praxi, zvýší její mezinárodní prestiž i důvěryhodnost; na domácí scéně přispěje k utváření celospolečenského konsenzu na etickém základě. Chceme tak vyzvat českou vládu, aby se zavázala k naplňování závazků a závěrů konference Rio+20, jmenovitě paragrafů, které se přímo dotýkají spolupráce s občanskou společností, a následně potom přistoupila k jejich postupné konkretizaci v českých podmínkách.

V této souvislosti si dovolujeme vyslovit následující požadavky...

Tato výzva vzikla v rámci veřejné diskuse mezi českými nevládními organizacemi, vzdělávacími institucemi, místními Agendami 21, podnikatelským sektorem atd. Jejím výsledkem je společný dokument, který předkládáme jako follow-up Světové konfernce o udržitelném rozvoji: Rio+20: příspěvek českých „významných společenských skupin“ (Major Groups) - k dispozici též v anglické verzi.

Výzva české vládě

Zapojení České republiky do politiky, která zdůrazňuje principy udržitelného rozvoje a hlásí se k jejich naplňování v praxi, zvýší její mezinárodní prestiž i důvěryhodnost; na domácí scéně přispěje k utváření celospolečenského konsenzu na etickém základě. Chceme tak vyzvat českou vládu, aby se zavázala k naplňování závazků a závěrů konference Rio+20, jmenovitě paragrafů, které se přímo dotýkají spolupráce s občanskou společností, a následně potom přistoupila k jejich postupné konkretizaci v českých podmínkách.

Požadavky českých „významných společenských skupin“ na českou vládu:

  • Snahy o UR v České republice jsou těsně spojeny s demokratizačními procesy po r. 1989, a v minulém období její příspěvek k vývoji v této oblasti byl značný. ČR by měla navázat na tyto tradice, být si vědoma, že žádná země není tak malá, aby nemohla ovlivnit celosvětové dění. V rámci konference Rio+20 by se měla zasazovat o institucionální pokrok na úrovni OSN, navázat na podporu takového uspořádání trvající v minulosti od Vavrouška a Moldana až do r. 2010.
  • V rámci konference Rio+20 si Česká vláda musí být vědoma, že reprezentuje mj. zájmy a představy českých „významných společenských skupin“ (Major Groups), tedy zástupci nezávislých nevládních organizací, místních Agend 21, vzdělávacích institucí a iniciativ, podnikatelské sféry, jež se zajímá o rozvíjení zelené ekonomiky atd., které jsou legitimní součástí demokratického dialogu o udržitelném rozvoji naší země a reprezentují významné dlouhodobé zájmy životního prostředí.
  • Česká vláda by měla vycházet z práce, kterou tyto „významné společenské skupiny“ na poli UR v minulých letech již vykonaly, a měla by se zavázat k  dalšímu pokračování této práce, tuto návaznost přijmout jako jeden ze závazků souvisejících s konferencí Rio+20.
  • Podmínkou dalšího vývoje v oblasti UR je kritická reflexe aktivit i prostředí, v němž významní aktéři UR svou činnost vykonávají – Česká vláda by měla dbát o transparentní a odborně podložené hodnocení všech aspektů UR. Podobně by měly být hodnoceny i způsoby komunikace mezi těmito aktéry, a sledovány demokratické parametry tohoto dialogu.
  • Na tomto transparentním základě je pak žádoucí navazovat spolupráci s aktéry zahraničními – usilovat o aktivní roli ČR v mezinárodních institucích nebo její zapojení do sítí spolupráce ať již na vládní nebo mimovládní úrovni.
  • Transparentní podmínky pro činnost organizací nevládního sektoru znamená také omezení negativních jevů jako je korupce, klientelismus; předpokladem úspěšné politiky UR je především tvorba vizí a dlouhodobé plánování, komplexní přístup a překonání resortismu.
  • Součástí aktivní účasti na konferenci Rio+20 jsou závazky, které ČR přijme a bude uskutečňovat na domácí půdě. Měly by se týkat především institucionálního zabezpečení UR v rámci ČR, k čemuž patří zajištění kontinuity existujících institucí a jejich svěřených okruhů odpovědnosti, především Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Dále je třeba zajistit účast významných společenských skupin v těch orgánech, kde dochází k výměně názorů o navržených strategiích rozvoje (expertní, poradní orgány, Rada vlády pro UR aj.)
  • V rámci podpory zelené ekonomiky by vláda ČR měla vytvářet politický rámec a konkrétní institucionální prostředí pro podporu inovací v této oblasti a disponovat nástroji v oblasti regulace i finančními pobídkami k podpoře aktivních ekonomických subjektů zaměřujících se na zelené podnikání.
  • Omezování negativních důsledků lidské činnosti na životní prostředí by mělo zůstat hlavním motivem UR v našich podmínkách; k vytváření co nejefektivnějších strategií v této oblasti je třeba těsně spolupracovat s představiteli vědy a vzdělání a s odbornou veřejností, usilovat o kvalitní a všeobecně přístupné informace o životním prostředí, nezávislý výzkum, a rozvoj vzdělávání.