Zelený kruh

zkCílem předkládaného projektu je posílení kontaktů, vznik sítě spolupráce mezi oborovými platformami udržitelného rozvoje, zapojení různých subjektů (VŠ, NNO, veřejné správy atd.) do odborného dialogu směřujícího ke zvýšení schopnosti formulace politik UR na různých úrovních. Zelený kruh je jakožto asociace ekologických nevládních organizací zcela přirozeným partnerem tohoto projektu. Zelený kruh zastřešuje prostřednictvím dvojí formy členství na devět desítek ekologických nevládních organizací převážně mimopražských, včetně několika dalších specializovaných síťových organizací (jako např. síť ekologických poraden).

Mezi hlavní cíle Zeleného kruhu patří posilování spolupráce a vzájemné komunikace všech subjektů, které se zabývají ochranou životního prostředí a udržitelným rozvojem. Primárně se Zelený kruh zaměřuje na komunikaci mezi nevládními organizacemi navzájem a dále na spolupráci a komunikaci mezi nevládním sektorem a sektory dalšími - veřejnou správou, komerčním a akademickým sektorem. Posilování spolupráce s akademickým sektorem je přitom jednou z priorit posledních let (viz dále). Z hlediska formy činnosti se Zelený kruh zaměřuje především na networking, legislativní a informační činnost. Disponuje proto celou řadou kontaktů na české i zahraniční nevládní organizace a další aktéry na environmentálním poli. Partnerství Zeleného kruhu může zásadním způsobem pozitivně ovlivnit úspěch projektu z hlediska jeho vazby na neziskový sektor a může posílit dopady realizace projektu na praxi v akademické i neakademické sféře.

Zapojené osoby

  • Júlia Sokolovičová
  • Kateřina Ptáčková

Odkazy